119 ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဖက်ရှင်

119 ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဖက်ရှင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shwe Burma